प्रस्तुत विषयमा यस प्रतिष्ठानबाट मिति २०७८/०२/२३ गते  प्रकाशित बिज्ञापन अनुसार मिति २०७८/०२/३१ गते संचालित परिक्षाको योग्यताक्रम अनुसार तपशिल बमोजिमको पद अनुसार नतिजा प्रकाशनको व्यहोरा अनुसार छ |