स्नातक तहमा भर्नाका लागी सम्पर्क अधिकृतहरु

Santosh Kumar Thakur 

Administration Chief

Contact: 9854030743

Indra Dev Subedi

Academic Officer 

Contact: 9851062026 / 9809613839