स्नातक तहमा भर्नाका लागी सम्पर्क अधिकृतहरु

    Er. Birendra Shah

           IT Officer

Contact: 9818389286

Indra Dev Subedi

Academic Officer 

Contact: 9851062026 / 9809613839