Madhesh Institute of Health Sciences - नियुक्ति लिन आउने सम्बन्धी सूचना || - विज्ञापन नं. 02/०७९/८० को नतीजा प्रकाशन सम्बन्धमा सूचना मिति २०७९/०५/२5 गते || - विज्ञापन नं. ३८/०७९/८० को नतीजा प्रकाशन संसोधन सम्बन्धमा सूचना मिति २०७९/०५/२5 गते || - विज्ञापन नं. 37/०७९/८० को नतीजा प्रकाशन सम्बन्धमा सूचना मिति २०७९/०५/२४ गते || - विज्ञापन नं. 04/०७९/८० को नतीजा प्रकाशन सम्बन्धमा सूचना मिति २०७९/०५/२४ गते || - विज्ञापन नं. ०२/०७९/८० र ०४/०७९/८० को मौखिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना मिति २०७९/०५/२१गते || - विज्ञापन नं. 37/०७९/८० को परीक्षा सम्बन्धी सूचना मिति २०७९/०५/21 गते || -संसोधन गरिएको सम्बन्धमा मिति २०७९/०५/२१ || - विज्ञापन नं. 38/०७९/८०, 41/०७९/८० को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा || -लिखित परीक्षाको नतीजा प्रकाशन सम्बन्धमा सूचना मिति २०७९/०५/२० गते || - विज्ञापन नं. ४९/०७९/८०, ५०/०७९/८०, ५१/०७९/८०, ५२/०७९/८०, ५३/०७९/८० को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा सूच || -नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा सूचना मिति २०७९/०५/२० || -परीक्षाको समय सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना मिति २०७९/०५/१९ || -परीक्षा सम्बन्धी सूचना अत्यन्त जरुरी सूचना मिति २०७९/०५/१८ गते || -परीक्षा सम्बन्धी सूचना मिति २०७९/०५/१7 गते || -परीक्षा सम्बन्धी सूचना मिति २०७९/०५/१5 गते || -परीक्षा सम्बन्धी सूचना मिति २०७९/०५/१३ गते || -मौजुदा सुची दर्ता / अधावधिक गर्ने बारे सूचना मिति २०७९/०५/१० गते || -मौजुदा सुची दर्ता हुनका लागि दिइने निवेदनको ढाँचा मिति २०७९/०५/१० गते || - परिक्षा सम्बन्धी जरुरी सूचना मिति २०७९/०४/२६ गते || - परिक्षा सम्बन्धी सूचना मिति २०७९/०४/२३ गते || - विज्ञानपन संसोधन सम्बन्धी सूचना मिति २०७९/०४/१५ गते || - विज्ञानपन संसोधन सम्बन्धी सूचना || - करार सेवामा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धमा सूचना || -दरखास्त फारम || -Application Form || - Professor/Associate professor/Asst. professor and Lecturer को योग्यता - Professor/Associate professor/Asst. professor and Lecturer को योग्यता

– नियुक्ति लिन आउने सम्बन्धी सूचना 

मिति २०७९/०६/०५ गते

– विज्ञापन नं. 02/०७९/८० को नतीजा प्रकाशन सम्बन्धमा सूचना
मिति २०७९/०५/२5 गते 

– विज्ञापन नं. ३८/०७९/८० को नतीजा प्रकाशन संसोधन सम्बन्धमा सूचना
मिति २०७९/०५/२5 गते

– विज्ञापन नं.  37/०७९/८० को नतीजा प्रकाशन  सम्बन्धी सूचना
मिति २०७९/०५/2४

– विज्ञापन नं.  ०४/०७९/८० को नतीजा  प्रकाशन   सम्बन्धी सूचना
मिति २०७९/०५/2४

 – विज्ञापन नं. 37/०७९/८० को परीक्षा सम्बन्धी सूचना
मिति २०७९/०५/21

-संसोधन गरिएको सम्बन्धमा  मिति :२०७९/०५/२१

-विज्ञापन नं.38/079/80, 41/079/80 को नतीजा प्रकाशन सम्बन्धमा सूचना मिति २०७९/०५/२० गते 

-लिखित परीक्षाको नतीजा प्रकाशन सम्बन्धमा सूचना मिति २०७९/०५/२० गते 

– विज्ञापन नं.  ४९/०७९/८०, ५०/०७९/८०, ५१/०७९/८०, ५२/०७९/८०, ५३/०७९/८० को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा सूचना

-नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा सूचना मिति २०७९/०५/२० 

-परीक्षाको समय सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
मिति २०७९/०५/19

-परीक्षा सम्बन्धी सूचना 

मिति २०७९/०५/१८ गते

-परीक्षा सम्बन्धी सूचना 

मिति २०७९/०५/१7गते

-परीक्षा सम्बन्धी सूचना 

मिति २०७९/०५/१7गते

-परीक्षा सम्बन्धी सूचना 

मिति २०७९/०५/१5गते 

-परीक्षा सम्बन्धी सूचना 

मिति २०७९/०५/१३गते 

मौजुदा सुची दर्ता / अधावधिक गर्ने बारे सूचना
मिति २०७९/०५/१०

-मौजुदा सुची दर्ता हुनका लागि दिइने निवेदनको ढाँचा
मिति २०७९/०५/१०  

-परीक्षा सम्बन्धी जरुरी सूचना
मिति २०७९/०४/२६ 

-परिक्षा सम्बन्धी सूचना
मिति २०७९/०४/२३

-विज्ञापन संसोधन सम्बन्धी सूचना
मिति २०७९/०४/१५

-विज्ञापन संसोधन सम्बन्धी सूचना 

मिति २०७९/४/०८ गते 

-करार सेवामा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धमा सुचना

मिति २०७९/४/०१ गते 

– दरखास्त फारम Download

-Application Form Download 

– Professor/Associate professor/Asst. professor and Lecturer को योग्यता 

– स्नातक तह (BNS, B.Sc.Nursing, B.Sc.MLT र BPH) को भर्ना सम्बन्धि सूचना

-स्नातक तह भर्नाका लागि सम्पर्क व्यक्ति

– Notice for Examination Schedule