विज्ञापन सूचना

Madhesh Institute of Health Sciences -म्याद थप सम्बन्धी सूचना मिति २०८१/०३/१२ || -करार सेवामा भर्ना सम्बन्धी सूचना मिति २०८१/०२/२८ || -दरखास्त फारम || -परीक्षा सम्बन्धी सूचना मिति २०८१/०२/१३ || - अन्तरवार्ताको मिति सारिएको सम्बन्धी सूचना मिति २०८१/०२/०७ गते || - लिखित परीक्षा सम्बन्धी अत्यन्त जुरुरी सूचना मिति २०८१/०२/०३ || - परीक्षा सम्बन्धी सूचना मिति २०८१/०२/०३ गते || -नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना मिति २०८१/०२/०१ गते || -परीक्षा सम्बन्धी सूचना मिति २०८१/०१/३१ गते || -परीक्षा सम्बन्धी सूचना मिति २०८१/०१/२८ गते || -विज्ञापन नं.४६/०७९/८० को परीक्षा सम्बन्धी सूचना मिति २०८१/०१/२१ गते || -विज्ञापन नं. ४५/०७९/८० र ४७/०७९/८० को परीक्षा सम्बन्धी सूचना मिति २०८१/०१/२० गते || -विज्ञापन नं.१८/०८०/८१ को परीक्षा सम्बन्धी सूचना मिति २०८१/०१/१८ || -तेस्रो पटक संसोधन सम्बन्धी सूचना मिति २०८०/१२/२८गते || -विज्ञापन म्याद थप सम्बन्धी सूचना मिति २०८०/१२/२५ गते

Latest News

Madhesh Institute of Health Sciences - प्रविणता प्रमाण पत्र तह नर्सिंङ्ग भर्ना सम्बन्धि सूचना || -चिकित्सक तथा शिक्षकको पद प्रमाणीकरण सम्बन्धी सूचना मिति २०८१/०१/२३ गते || -आन्तरिक बढुवा सम्बन्धी सूचना मिति २०८१/०१/२३ गते || Invitation for E-Bids Date : 2080/09/11 -स्नातक तहका नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना || -भर्ना लिन हुन बारे सूचना मिति २०८०/०६/३० गते -Invitation for Bids Date: 2080/06/19 || -2nd Year Examination Schedules of Bachelor Level Regular Examination-2023 BNS & B.Sc.Nursing 1st Batch-2nd Year Date: 2080/05/19 || 2nd Semester-End Examination-2080 (2023 AD) Schedules B.Sc.Lab.Med.-1st Batch and BPH 2nd Batch-2nd Semester Date: 2080/05/13 || -भर्ना सम्बन्धी सूचना मिति २०७९/१२/२६ गते || -जानकारी सम्बन्धमा मिति २०७९/१२/१२ गते || - चिकित्सा शिक्षा आयोग शिक्षकको न्यूनतम मापदण्ड मिति २०७९/१२/०८ गते || -अनुसन्धान कार्य सम्बन्धी सूचना मिति २०७९/१२/०७ गते || शिक्षकको पद प्रमाणीकरण सम्बन्धी सूचना मिति २०७९/१२/०७ गते || -सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना मिति २०७९/१२/०५ गते || -आधिकारिक आपूर्तिकर्ता (विक्रेता)मा सुचिकृत हुन र दररेट पेश गर्ने सम्बन्धमा सूचना मिति २०७९/१२/०३ गते || -आधिकारिक आपूर्तिकर्ता (विक्रेता)मा सुचिकृत हुन र दररेट पेश गर्ने सम्बन्धमा सूचना मिति २०७९/११/२३ गते || -B.Sc.MLT Semester Exam Routine || -BPH First Semester Exam Routine || -खाता नम्बर उपलब्ध गराई दिने बारे मिति २०७९/१०/०४ गते || - नियुक्ति लिन आउने सम्बन्धी सूचना मिति २०७९/०६/०५ गते || - विज्ञापन नं. 02/०७९/८० को नतीजा प्रकाशन सम्बन्धमा सूचना मिति २०७९/०५/२5 गते || - विज्ञापन नं. ३८/०७९/८० को नतीजा प्रकाशन संसोधन सम्बन्धमा सूचना मिति २०७९/०५/२5 गते || - विज्ञापन नं. 37/०७९/८० को नतीजा प्रकाशन सम्बन्धमा सूचना मिति २०७९/०५/२४ गते || - विज्ञापन नं. 04/०७९/८० को नतीजा प्रकाशन सम्बन्धमा सूचना मिति २०७९/०५/२४ गते || - विज्ञापन नं. 37/०७९/८० को परीक्षा सम्बन्धी सूचना मिति २०७९/०५/21 गते || - विज्ञापन नं. 38/०७९/८०, 41/०७९/८० को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा || -लिखित परीक्षाको नतीजा प्रकाशन सम्बन्धमा सूचना मिति २०७९/०५/२० गते || - विज्ञापन नं. ४९/०७९/८०, ५०/०७९/८०, ५१/०७९/८०, ५२/०७९/८०, ५३/०७९/८० को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा सूचना || -नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा सूचना मिति २०७९/०५/२० || -परीक्षाको समय सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना मिति २०७९/०५/१९ || -परीक्षा सम्बन्धी सूचना अत्यन्त जरुरी सूचना मिति २०७९/०५/१८ गते || -परीक्षा सम्बन्धी सूचना मिति २०७९/०५/१7 गते || -परीक्षा सम्बन्धी सूचना मिति २०७९/०५/१5 गते || -परीक्षा सम्बन्धी सूचना मिति २०७९/०५/१३ गते ||

Notice

Institute Notice

Career Notice